Érdekképviseleti fórum működésének és választásának szabályzata

A jogosultak érdekvédelme

A jogosultak érdekvédelmét a többször módosított 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szabályozza.
Az Érdekképviseleti Fórum a bentlakásos intézménnyel jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését hivatott elősegíteni, a házirend mellékeltében meghatározott feltételek és eljárás szerint működik.

Az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályai

- az Idősek Otthonában az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórumot kell megalakítani,
- az Érdekképviselet Fórum működésének feltételeiről az intézmény vezetője gondoskodik,
- az Érdekképviseleti Fórum évente egyszer, illetve szükség szerint ülésezik,
- az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek mellékleteként a jelenléti ívet csatolni kell,a fórum egy tagja és elnöke hitelesíti,
- a jegyzőkönyv egy példányát 8 napon belül az önkormányzat hivatala illetéke szervezeti egységének kell küldeni,
- az Érdekképviseleti Fórum tagjait választás útján kell kijelölni,
- az Érdekképviseleti Fórum tagjai: az intézményben ellátottak, illetőleg hozzátartozóik, képviselőik, az intézmény dolgozóinak képviselői, az intézményt fenntartó helyi önkormányzat képviselője.
- Az Érdekképviseleti Fórum előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által elkészített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat
Az ellátottak képviselői nem lehetnek kevesebben az Érdekképviseleti Fórumban, mint az intézmény dolgozóinak és az intézményt fenntartó helyi önkormányzat képviselője összesen.
Az Érdekképviseleti Fórum tagja nem lehet az adott intézmény első számú vezetője.

Az Érdekképviseleti Fórum működési rendje

Az intézményi Érdekképviseleti Fórum választás alapján jön létre.
Tagjai:

Intézményi gongozottak képviselői- összesen 2 fő
Hozzátartozók képviselője: 1 fő
Az intézmény alkalmazottainak képviselője: 1 fő
A fenntartó mindenkori szociális ügyekkel foglalkozó képviselője: 1 fő

A fórum tagjainak megválasztásáról, háromtagú bizottság gondoskodik, melynek feladata a jelölés és a választás lebonyolítása.
A bizottság a választás időpontját az intézmény faliújságján a választás napja előtt három héttel közzé teszi.

A választás módja

A lakók képviselőinek megválasztása:
A lakók a szavazóurnákban elhelyezett szavazatokkal jelölhetnek maguk közül tagokat. A bizottság összesíti a leadott jelöléseket. A legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül, amennyiben azok a jelölést elfogadják , a lakók titkosan választják meg az Érdekképviseleti Fórum lakókat képviselő két tagját.
A dolgozókat képviselő tagok megválasztása:
A dolgozók jelöltjeit a bizottság állítja. A szavazásra kiírt napon, megjelent valamennyi dolgozó titkos szavazással egy főt választhat a jelöltek közül.
A hozzátartozók képviselőjének megválasztása:
A bizottság a választás előtt három héttel korábban értesíti a hozzátartozókat a szavazás időpontjáról. A hozzátartozók a szavazás napján az általuk állított- és a jelölést elfogadó jelöltek közül titkosan választják meg az Érdekképviseleti Fórum hozzátartozókat képviselő egy tagját.

Az ellátott panasszal élhet az Érdekképviseleti Fórumnál

- az intézményi jogviszony megsértése, személyiségi jogaiknak , kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén,
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
- az intézmény Érdekképviseleti Fórumához a fenntartó is továbbíthat lakó által aláírt panaszt, vagy bejelentést további kivizsgálás céljából.
Az Érdekképviseleti Fórum a bejelentés alapján köteles a panasztevőt meghallgatni, illetve ha ez a személy ágyban fekvő, a bejelentőt a betegágyánál kell felkeresni, a tudomásra jutástól számított 15 napon belül a panasz, illetve bejelentés jegyzőkönyvbe mondása végett.

Amennyiben az Érdekképviseleti Fórum tagjai megállapítják, hogy a panasz, illetve a bejelentés jogos, úgy a sérelem orvoslása érdekében eljárnak az intézmény vezetőjénél, ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, vagy az intézkedéssel nem ért egyet, az intézmény fenntartójához, vagy a szakmai felügyeletet ellátó szervhez fordulhat segítségért.
Mohács Többcélú Kistérségi Társulás 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Somberek, 2009. december 1.

Csoboth Tamás
igazgató

Érdekképviseleti fórum tagjai

Lakók részéről:                 Hohmann János és Szabó Ferencné

Hozzátartozók részéről:     Palkóné Mécs Nóra

Dolgozók részéről:            Tatayné Tóth Anikó

A fenntartó részéről:         Illés Ildikó