I. A házirend célja, hatálya

1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni.

2. A Házirend hatálya kiterjed a Sombereki Szociális Otthon intézmény idősek otthonába véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre.

II. Az ellátás igénybevétele

1. A Szociális Otthon ellátási területe Mohács Kistérség területe.
2. Az idősek otthonában az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény igazgatójának intézkedése alapozza meg.

3. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet 1.számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az intézmény igazgatójánál.

4. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

5. Az intézményben ellátás csak a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható azon személyek részére, akik rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.
A férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a napi 4 órás ápolási- gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését

6. Ellátás nyújtható továbbá azon napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyeknek is, akik a 18. életévüket betöltötték, azonban betegségük vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek.

7. A napi négy órát meghaladó gondozási szükséglet megállapítását az intézményvezető végzi és erről igazolást állít ki.

8. Az intézmény igazgatója elhelyezési döntéséről szóban vagy írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.
9. Felvételkor az intézet igazgatója tájékoztatja az új lakót az intézményi ellátás tartalmáról, feltételeiről, lakó és hozzátartozó közötti kapcsolattartás lehetőségeiről, az ellátottak jogairól és kötelességeiről, átadja az otthon házirendjének egy példányát. Az ellátott illetőleg gondnoka a beköltözéskor nyilatkozik arról, hogy a Házirendet megismerte, annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja.

10. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodás”-t köt.

11.Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondoskodik az egyénre szabott gondozási terv elkészítéséről.

12. Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény igazgatójához vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ha az intézmény a „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a panasszal kapcsolatos intézményvezetői intézkedést vitatja, akkor további panasszal a fenntartó Elnökéhez fordulhat.

III. Tájékoztatási kötelezettség

1. Az idősek otthonába való felvételkor az otthon igazgatója vagy az általa megbízott személy a lakó és hozzátartozója számára tájékoztatást ad:

 • az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
 • az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
 • a lakó és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a
 • távozás és visszatérés rendjéről;
 • a panaszjogok gyakorlásának módjáról;
 • az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
 • a Házirendjéről;
 • a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
 • a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

2. A lakó és hozzátartozója az otthonba való felvételkor köteles:

 • nyilatkozni az 1. pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak
 • tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról;
 • adatokat szolgáltatni az idősek otthonában vezetett nyilvántartásokhoz;
 • nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben
 • és a lakó, továbbá a közeli hozzátartozója személyi azonosító adataiban
 • beállott változásokat haladéktalanul közli az idősek otthona vezetőjével.

IV. Adatkezelés, adatvédelem

1. Az idősek otthonában az ellátott lakókról az intézmény nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:

 • a lakó alapvető személyi adatait,
 • a lakó tartására köteles személy, illetve törvényes képviselője természetes
 • személyazonosító adatait,
 • az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban
 • bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
 • az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és
 • megszüntetésére vonatkozó döntést,
 • az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához
 • szükséges jövedelmi adatokat,
 • az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
 • a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a
 • követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat.

2. Fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható.

3. A lakó a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését az idősek otthona vezetőjétől.

4. Az idősek otthona a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.

5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény , valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók.

V. Az intézmény lakóinak jogai

1. Az intézményi ellátást igénybe vevő lakónak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az otthon által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt.

4. Az ellátást igénybevevő lakónak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény igazgatója évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról, és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti.

A tájékoztató tartalmazza:

 • az intézmény működési költségének összesítését,
 • az intézményi térítési díj havi összegét,
 • az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.

5. Az Egyesített Szociális Intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon
végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel

 • az élethez, emberi méltósághoz,
 • a testi épséghez,
 • az élethez, emberi méltósághoz, a testi-lelki egészséghez való jogra.

6. A Idősek Otthona lakóit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem.

7. Az intézmény lakójának joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.

8.Az ellátást igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során joga van az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályok részletes és pontos megismerésére.

9.Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására.

10.Amennyiben az ellátást igénybe vevő lakó egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény igazgatója segítséget nyújt ebben, illetőleg értesíti a lakó törvényes képviselőjét, vagy az ellátott-jogi képviselőt a lakó jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.

11.Az idősek otthona igazgatója évente legalább egy – két alkalommal lakógyűlést tart, melyen tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A lakógyűlésen az idősek otthona lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat

VI. Az ellátottjogi képviselő

1. Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénylő, illetve az intézmény lakója részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.
2. Az ellátottjogi képviselő működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló rendelkezésekre.
3. Az ellátottjogi képviselő megkeresésre illetve saját kezdeményezésre esetenként tájékoztatást nyújt a lakókat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és a lakókat érintő jogokról.
4. Az ellátottjogi képviselő segíti a lakót, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában.
5. Az ellátottjogi képviselő szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és a lakó között kialakult konfliktus megoldásában.
6. Az ellátottjogi képviselő segít a lakónak, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, szükség esetén kezdeményezi annak kivizsgálását az
intézmény igazgatójánál, vagy a fenntartó Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnál.
7. Az ellátottjogi képviselő – az intézményi jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével – szükség esetén eljár az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény igazgatójánál, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviseli az intézmény lakóját, törvényes képviselőjét.
8. Az ellátottjogi képviselő szükség esetén intézkedést kezdeményez a fenntartó Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás a jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére.
9. Az ellátottjogi képviselő szükség esetén észrevételt tesz az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény igazgatójánál.
10.Az ellátottjogi képviselő, amennyiben a lakók meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes hatóságok felé.
11.Az ellátottjogi képviselőnek joga van a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálni.
12.Az ellátottjogi képviselőnek joga van a megyében működő szociális szolgáltatók vagy intézmények területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, a szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni.
13.Az ellátottjogi képvielő köteles a lakókra vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.

14.Az ellátottjogi képviselő:

Kulcsár Melinda
7624 Pécs, Ferencesek utcája 22.
Tel.: 20 489 95 76
Email: kulcsar.melinda@obdk.hu
Fogadó nap: minden hó 4. hétfője 11:00-13:30-ig

A Sombereki Szociális Otthonban minden hónap első szerdáján 10 órától érhető el.

VII. Az együttélés szabályai

1. Az otthon lakóinak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására.

2. Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az otthon által nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.

4. Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és /vagy rádió használata a szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet.
Közös helyiségekben (ebédlő, társalgó) lévő eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a többi lakótárs pihenését ne zavarja.

5. Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes beleegyezésével tartózkodhat.

7. A szobák belülről kulccsal történő bezárását esetleges egészségi állapotukban bekövetkező problémák, illetve személyes biztonságuk érdekében nem ajánljuk.

8. Az idősek otthona jelen Házirendjének betartása mindazon személyek számára kötelező, akikre a Házirend hatálya kiterjed.

9. Az idősek otthona Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a lakó társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg az idősek otthona dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad.

10. Az intézmény teljes területén TILOS A DOHÁNYZÁS. Dohányozni az érvényben lévő jogszabályok értelmében az intézmény bejárataitól számított 5 m- en kívül lehet.

Tűzvédelmi és biztonsági szabályok miatt a lakószobákban fokozottan tilos a dohányzás és a kávéfőzés!

11. Az idősek otthona alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott – személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak!

12. Az idősek otthonában alkohol árusítása tilos. Az intézményben alkoholfogyasztás nem ajánlott. A túlzott alkoholfogyasztás azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben, amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott alkoholfogyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után. Ez esetben az alkoholfogyasztás korlátozható, és az otthonból való kizárást eredményezheti.

13. Tisztaság: A lakószobák tisztaságát elsősorban a takarítónők biztosítják, de a napi rendrakás az alapvető tisztasági szabályok betartása minden lakó rendszeres feladata erejéhez, képességéhez mérten. A lakóknak és a személyzetnek egyaránt fokozott figyelmet kell fordítani a mellékhelyiségek és közösségi helyiségek tisztaságára.

14. Az épület minden tartozéka az ellátottak kényelmét szolgálja, azok hanyagságból vagy szándékosságból történő megrongálása anyagi felelősséggel jár.
A lakóknak egymással, az intézmény dolgozóival és az intézményben tartózkodó személyekkel szemben tanúsított magatartása nem sértheti a közösségi együttélésszabályait. Durvaság, tettlegesség súlyos fegyelemsértésnek minősül.

VIII. A látogatók fogadásának rendje

1. Az intézményben meghatározott látogatási idő nincs, bármikor szívesen látjuk lakóink hozzátartozóit vagy vendégeiket.
2. Kérjük látogatóinkat, hogy otthonunk lakóinak napirendjéhez igazítottan,

a nyári időszámítás (április 1. – szeptember 30.) időszakában lehetőség szerint 9 óra és 19 óra közötti időben,
a téli időszámítás időszakában (október 1. -március 30) pedig 9 óra és 17 óra közötti időben intézzék látogatásaikat.

3. Ha egy mód van rá az étkezés és a csendes pihenő ( 13-15 óráig ), a tisztázás alatt kérjük a látogatás mellőzését. Amennyiben ezen idő alatt történik a látogatás, a látogató a társalgóban, az étkezőben várakozzék. Kérjük, hogy a rendszeres egész délelőttös és az egész délutános, hosszú estés látogatásokat lehetőség szerint mellőzzék.
4. A látogatókat intézményünk lakói szobájukban vagy a társalgókban vagy ebédlőkben fogadhatják.

5. Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi tulajdon tiszteletben tartására!

IX. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje

1. A lakók személyes szabadsága korlátozva nincs, de az intézményt csak a Házirendben foglaltak szerint hagyhatják el.

2. A lakó bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt.
Szabadságra eltávozás feltételei:

 • megfelelő fogadó háttér (lakás, család…)
 • gondnokság alatt álló vagy beteg személy esetén a meghívás,
 • egészségi alkalmasság

A feltételek megléte esetén az eltávozást az intézet vezetője vagy a főnővér engedélyezi.
A szabadságra bocsátásról az intézet vezetője igazolást állít ki.

3. Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 20 óra után már ne hagyják el az intézményt.

4. Az eltávozást (napi eltávozást is) a lakó az idősek otthona igazgatója által kijelölt személynek (vezető ápoló, osztályvezető ápoló, szolgálatban levő nővér) kérjük saját biztonsága érdekében jelentse be.

5. Az idősek otthona igazgatója által kijelölt személy, illetőleg annak távollétében a szolgálatban lévő nővér az eltávozás tényét – 24 órán túli eltávozási szándék esetén –az átadó füzetbe jelezze.

6. Az otthon lakója visszatérését köteles bejelenteni az intézmény igazgatója által megbízott személynek vagy annak távolléte esetén a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszatérés tényét az átadó füzetbe bejegyzi.

7. Amennyiben az intézmény lakója távolléte során a visszatérésben bármilyen módon gátolt, vagy távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt telefon köteles jelezni.

X. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való
kapcsolattartásának szabályai

1. Intézményünk lakóinak egymás közötti kapcsolatai vonatkozásában alapelvként rögzítjük, hogy az ellátásban részesülők alkotmányos jogainak maximális tiszteletben tartása mellett, lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják kapcsolataikat lakótársaikkal.

2. Lakóink a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást a látogatáson kívül eltávozás formájában is gyakorolhatják. Az eltávozásokkal kapcsolatban AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE” című fejezetben leírtak az irányadóak.

3. Amennyiben intézményünk lakója hozzátartozójának az otthonból telefonálni kíván, erre lehetősége van a nővérszobai telefonokról, térítés ellenében.

4. A lakók a leveleiket saját nevükre és az otthon címére kérjék.

XI. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre

1. Intézményünk lakói elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott mennyiségben hozhatnak magukkal személyes használati tárgyakat.

2. Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:

 • Személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg: legalább 2 váltás szezonnak megfelelő felsőruházat, négy váltás fehérnemű, törülköző, pizsama, papucs, zárt cipő). A szükségesnél lényegesen nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás nem oldható meg
 • Tisztálkodó szerek
 • Személyes használatra szánt kisebb eszközök ( pl. evőeszköz, pohár, tálca).
 • Személyi használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, televízió, videó, fényképezőgép, hűtő ). A televízió és a hűtő tekintetében, ha már a bentlakó szobatárs rendelkezik ezekkel, értelemszerűen nem oldható meg további készülékek behozatala
 • Cserepes virágok
 • Lakószobák díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak)

3. Az intézménybe szükség szerint behozható:
Rokkant-kocsi, tolókocsi, járókeret, szoba WC, és egyéb gyógyászati segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz.

4. Az intézménybe az otthon igazgatójával egyeztetve behozható:
motorkerékpár, kerékpár, bútor, nyugágy, kerti szerszám, szokásosnál nagyobb mennyiségű vagy értékű arany-ezüstékszer.

5. Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére.
Ezen veszélyeztető tárgyak:
robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök, fegyverek, valamint a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy vágóeszközök.

6. Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézet bármely lakója az intézményben veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény igazgatójának.

7. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére,

megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel!

8. Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.

XII. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és értékkezelés

1. A megőrzésre átadott értéktárgyakról tételes felsorolás alapján átvételi elismervény készül, melynek egy példányát a lakó megkapja. Az ellátottak értéktárgyainak és készpénzének kezelése A lakók ingó és ingatlan vagyontárgyainak kezeléséről és nyilvántartásáról illetve a Költőpénz kezeléséről szóló szabályzat szerint történik.
A fentebb említett szabályzatnak megfelelően az ellátott, illetve gondnok kérésére tanuk jelenlétében történik. Az értékek átvételét az ellátott, illetve gondnoka aláírásával igazolja. Gondnokság alatt álló ellátott részére a költőpénz mértékét meghaladó készpénz kiadásához a személyi használati tárgyak esetében a szokásos mértéket meghaladó értékű tárgyak esetében a gondnok hozzájárulása / személyes közreműködése mindenkor szükséges.
Az intézmény ellátottai A lakó ingó és ingatlan vagyontárgyainak kezeléséről és nyilvántartásáról illetve a Költőpénz kezeléséről szóló szabályzatot megismerhetik.

2. Az értéktárgyak átadása-átvétele két tanú jelenlétében történik.

3. Készpénz, értékpapír, ékszer leadásán kívül egyéb vagyontárgyak átvételét, megőrzését nem vállaljuk.

4. A személyes szükségletek kielégítése céljából a lakó vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére havonta a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó összegű készpénz személyes nyilvántartású letét formájában helyezhető el.
Nagyobb összegű, illetve személyes szükségletek kielégítésére nem szolgáló pénzt egy munkanapon belül betétkönyvben helyezzük el.

5.A készpénz átvétele, őrzése, kezelése, felhasználása, elszámolása a pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.
Az intézmény csak azoknak az érték-és vagyontárgyaknak, valamint készpénznek a biztonságos megőrzéséről gondoskodik, melyet a jogosult megőrzésre átadott.

6.Az intézmény kártérítési kötelezettsége is csak a fenti körben szabályozott érték –és vagyontárgyakra, valamint készpénzre terjed ki.

7.Az otthonba való beköltözéskor a behozott saját tulajdonú tárgyakról leltárt veszünk fel, de azokért a tárgyakért az intézet felelősséget nem vállal.
A nagy értékű érték és vagyontárgyakat (képzőművészeti alkotások, bélyeg és érem- gyűjtemény, 50.000,-Ft feletti ékszerek) pénzintézeti megőrzéséről a lakó saját költségén gondoskodik. Az erről szóló elismervény őrzését az intézmény a páncélszekrényben biztosítja.

XIII. Ruházattal, textíliával, tisztálkodószerekkel való

ellátás, a ruházat és textília tisztításának és
javításának rendje

1. Intézményünk a lakók részére szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök, törülközők stb.) biztosítja. Saját ágynemű használatára is lehetőség van ezt azonban az intézmény igazgatójával előzetesen egyeztetni szükséges.

2. Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal. A lakó által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézmény igazgatója dönt.

3. A lakó saját részére biztosítandó ruházat igénylése az részleg vezetőápolójának történő bejelentése útján történhet, a ruházat raktárból történő kiadását az intézmény igazgatója engedélyezi.

4. A lakók saját ruházatát egyedi azonosítóval kell ellátni. Szükség esetén a megjelölésben intézményünk személyzete segítséget nyújt. Lehetőleg még az intézménybe bekerülést megelőzően a kezdőbetűk bevarrásával kell ellátni a ruhadarabokat.

5. Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról intézményünk mosodája gondoskodik. Az otthon által elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért lakóinknak külön fizetni nem kell. Idegen szolgáltatónál végeztetett mosás, vegytisztítás költségeit lakóink fizetik, azonban a lebonyolításban kérésre segítséget nyújtunk.

Az ágyneműk és az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat az intézet biztosítja.

A lakók az intézeti textília megrongálásáért, eltulajdonításért felelősek.

Az elhasznált, megkopott saját ruháért az intézménnyel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthatnak.

6. Egyéni mosásra a mosoda kisebb teljesítményű mosógépében van lehetőség.

7. A személyes tisztálkodáshoz szükséges anyagokat az intézet biztosítja. Pipere szereket (tusfürdő, testápoló krémek, dezodoráló szerek stb.) egészségügyi papírokat igény esetén a lakó önmaga vásárolja. Azon bőrvédő szereket, melyet az intézményi gyógyszerlista tartalmaz, az intézmény nyújtja az ellátottak számára.

XIV. Az idősek otthona napirendje

A lakók közös érdeke, hogy az otthon rendjéhez a nap minden szakaszában alkalmazkodjanak, az étkezési időpontokat betartsák, egymás nyugalmát ne zavarják.

1. Felkelés ideje reggel 6.00 óra után, úgy, hogy reggeliig az ágynemű szellőzése, valamint a beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen. Kérjük, hogy a korábban kelők ügyeljenek a lakótársak nyugalmára. Amennyiben az ellátott az ágya rendbetételére nem képes, a segítség ill. a teljes ágyazás a nővér feladata.

2. Étkezés: lakóink napi háromszori étkezésben részesülnek, diétás ételt szükség szerint biztosítunk

3.Az étkezés helye az ebédlő. Fekvőbetegek részére a nővérek az ételt az ágyhoz viszik. Az önállóan étkezni nem tudókat a nővérek etetik. Csak előre jelzett és indokolt távollét esetén kerülhet sor az étel eltevésére.

4. Egyéni étkezésre, főzésre a teakonyhában van lehetőség
5. A csomagban érkezett, vagy látogatótól kapott élelmiszert a nővérszobában lévő vagy saját
hűtőszekrényben (névvel ellátva) lehet elhelyezni

Az egyes étkezések időpontjai:

Reggeli: 8.00 – 8.30 óráig
Ebéd: 12.00- től – 13.00 óráig
Vacsora: 16.30- tól – 17.30 óráig

4. Gyógyszerosztás: étkezés előtt, illetve az orvos előírása szerint.
5. Napközbeni csendes pihenés: 13.00 órától 15.00 óráig.
6. Esti tisztálkodás: vacsora után, lehetőség szerint 20.00 óráig.
7. Lefekvés ideje: fürdés illetve vacsora után bármikor, a televíziót kívánság szerint lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarja.
8. Kapuzárás: október 1-jétől- március 31-ig 21 órakor, április1-jétől- szeptember 31-ig 22 órakor.
9.Látogatási idő : nincs meghatározva, de javasolt a „VIII. A LÁTOGATÓK FOGADÁSÁNAK RENDJE” című fejezetben foglaltak szerint.
10. Nappali tartózkodás: lakóink az intézmény területén belül bárhol szabadon tartózkodhatnak a Házirendben foglaltak szerint, nappali tartózkodásra elsősorban a közös helyiségeket ajánljuk.
11.Foglalkoztatás: minden kedves lakónk számára a célszerű, hasznos és szórakoztató időtöltésre sokféle program áll rendelkezésre, amelyek elsősorban az egyes étkezések közötti délelőtti és délutáni időszakokban szervezettek.

XV. Egészségügyi ellátás

A lakók egészségügyi problémáikat elsősorban a velük közvetlen kapcsolatban lévő ápolónak jelezzék, aki a főnővérrel megkonzultálva vizsgálatra előkészíti a beteget.
Ápolói segítség a nap 24 órájában igénybe vehető. Mások rosszul léte esetén mindenki köteles a leggyorsabb úton a nővérhívó igénybevételével segítséget hívni.
Az otthon által szervezett egészségügyi szűrővizsgálatnak minden lakó köteles alávetni magát. Az intézményben előforduló járványos megbetegedés esetén a bevezetett rendkívüli szabályokat mindenki köteles betartani.

Lakóink általános orvosi ellátásáról az idősek otthona orvosa gondoskodik heti két alkalommal rendelési időben és szükség esetén.

Hétfőn: 13.00-től 17.00 óráig
Pénteken: 13.00-től 17.00 óráig

Intézményünk kéthetente egy alkalommal pszichiáter-neorológus szakorvost foglalkoztat.
A szakorvos rendelési ideje: minden második szerda 16-18 óráig

Hetente két alkalommal – hétfőn és pénteken – gyógytornász foglalkozik a rászorulókkal.

Lakóink számára egyéb szakorvosi elérhetőséget is biztosítunk (pl. fogorvos )

Intézményünk a lakók számára szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket a mindenkori szakmai rendeletben meghatározottak szerint biztosítja. Eszerint a lakók részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket intézményünk térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmenően az egyéni gyógyszerigények költségét – a külön jogszabályban foglaltak szerint – az intézmény lakója viseli.

Az intézet biztosítja továbbá az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat és eszközöket

Lakóink eltávozása, távolléte idejére hét napra biztosítjuk a gyógyszerét.
Amennyiben az intézmény orvosa az otthon lakóját szakrendelésre vagy kórházba irányítja, úgy lehetőség van az intézmény gépkocsijának igénybevételére. Ezen esetekben a gépkocsi használat lakóink számára térítésmentes. Fekvőbetegek szállításáról a Betegszállító Szolgálat igénybevételével gondoskodunk.

XVI. Az ellátottak érdekvédelme

1. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételekor intézményi Házirend egy példányát átadja a leendő lakónak.
2. A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az intézmény igazgatójánál vagy az érdekképviseleti fórumnál (a továbbiakban: panasz kivizsgálására jogosult)
3. Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
3. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.
4. A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi
szervezet panasszal a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz fordulhat, ha:

 • a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik,
 • az intézkedésével nem értenek egyet.

5. Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon nem orvosolt panasz esetében az ellátottjogi képviselő és az érdekképviseleti fórum látja el.

Ellátottjogi képviselő:

Elérhetősége:
Szalay Gyula

Postacím: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthon
Pécs, Könyök u. 21.
Mobil: (20) 489-9580
E-mail: szalaygyula@freemail.hu
Fogadónap:
Az intézményben minden hó első szerdáján 10-12 óráig

XVII. Az érdekképviseleti fórum miködésének részletes szabályai

Az érdekképviseleti fórum az intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely jelen házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik.

Az érdekképviseleti fórum:
a)előzetesen véleményezi az intézmény igazgatója által készített, a lakókkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készített tájékoztatókat,
b)megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszűntetésével, és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézmény igazgatója felé,
c)tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától az intézmény lakóit érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
d)intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

Az érdekképviseleti fórum telephelye: Sombereki Szociális Otthon, Somberek, Dózsa Gy.u.19.
Az érdekképviseleti fórum tagjai:
Az intézményi ellátásban részesülőket 2 fő megválasztott lakó képviseli.
A lakók hozzátartozóit 1 fő megválasztott hozzátartozó képviseli.
Az intézmény dolgozóit 1 fő megválasztott dolgozó képviseli.
A fenntartót , delegált 1 fő képviseli.
Választó és válaszható lehet minden cselekvőképes intézményi lakó.

A megalakítást követően az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül elnököt és alelnököt választanak.
Az érdekképviseleti fórum üléseit az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti.
Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Az érdekképviseleti fórum határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
Az érdekképviseleti fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az érdekképviseleti fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A lakó, hozzátartozója, valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panaszát az intézmény igazgatójának, vagy az érdekképviseleti fórum bármely tagjának benyújthatja.
Az érdekképviseleti fórum névtelen bejelentésekkel, panaszokkal nem foglalkozik.

A lakók panaszaikkal elsősorban az osztályvezető ápolóhoz, vagy a főnővérhez fordulhatnak. Amennyiben panaszuk megoldásával nem elégedettek keressék fel az intézmény vezetőjét.
A lakók panasszal fordulhatnak az Érdekképviseleti Fórumhoz az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogok, kapcsolattartásuk védelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése esetén vagy az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
Amennyiben e Házirend megsértése miatt a panasz valamely lakó magatartására vonatkozik, a fórum fegyelmi jogkört is gyakorolhat: javaslatot tehet az igazgatónak, hogy a Házirend megsértőjét figyelmeztetésben, megrovásban részesítse, illetve áthelyezését vagy az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezze.

A Házirend megsértésének súlyos esetei:

 • Az otthon lakójának agresszív viselkedése, mellyel sérti az intézményben vele együtt lakó társait illetve az intézmény dolgozóit.
 • Ha az otthon lakója bűncselekményt követ el.
 • Az intézményben történő súlyos alkoholfogyasztás.
 • Az intézményi lakók, vagy dolgozók tettlegesen történő bántalmazása, az intézményi ruha eladása.
 • Ha az intézmény lakója neki felróható okból súlyosan megrongálja az intézmény, vagy a lakótársak érték-és vagyontárgyait.

Panasz tehető szóban vagy írásban az intézmény igazgatójánál, vagy az Érdekképviseleti Fórum bármelyik tagjánál.

Az elnök panasz érkezése esetén két napon belül összehívja az Érdekképviseleti Fórumot mely a panaszt kivizsgálja, a kivizsgálás eredményéről, az esetleges intézkedésről 15 napon belül írásban értesíti a panasz tevőt.

Szükség esetén a Fórum meghívhatja ülésére a panasz tevőt, az intézmény igazgatóját, vagy bármely más személyt, aki a panasz kivizsgálását elősegítheti.

XVIII. Térítési díj

1. Az intézményben az ellátásért térítési díjat kell fizetni.

2. Az intézményben fizetendő személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözete.

3. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell meghatározni

4. Az intézményi térítési díjat a fenntartó évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, de legkésőbb tárgyév április 1-ig külön rendeletben állapítja meg.

5. A fenntartó térítési díj rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb minden év március 1-ig az intézményi térítési díjak összegét az intézmény igazgatója az idősek otthonában lakógyűlésen kihirdeti.
Az intézmény vezetője állapítja meg a személyi térítési díjat:
- amennyiben az ellátottnak az 1993.évi III. törvény 119/C.§.(3)bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmének 80%-a eléri az intézményi térítési díj összegét, egyéb esetben a fenntartó.

6. .Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője a negyedéves zárást követően, tizenöt napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

7. A 6.pont szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törléséről, illetve elengedéséről.

8. .Az előforduló térítési díj-hátralék behajtása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, illetve az adózás rendjéről szóló törvény alapján történik.

9.Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevőnek a Szociális törvény 119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott

jövedelmének 80%-át, kivéve ha saját maga, illetve más személy nyilatkozatban vállalja a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését.

10.A lakó a két hónapot meg nem haladó idejű, előre bejelentett távolléte idejére a személyi térítési díja 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesítésre kerülnek.
A két hónapot meghaladó távollét idejére az ellátásban részesülő
a) az egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára a megállapított személyi térítési díj 40% – át fizeti,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti.

11. Az intézmény biztosítja az alapgyógyszer listáján szereplő gyógyszereket, és az incontinencia ellátásához szükséges anyagokat és eszközöket. A személyes tisztálkodáshoz szükséges anyagokat az intézet biztosítja. Egészségügyi papír havonta egy alkalommal kerül kiosztásra. Pipere szereket ( tusfürdő, testápoló krémek, dezodoráló szerek stb. ) igény esetén a lakó önmaga vásárolja. Azon bőrvédő szereket, melyet az intézményi gyógyszerlista tartalmaz, az intézmény nyújtja az ellátottak számára.

XIX. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési díja

1. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott. Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni.

2. Az ellátottak szabadidős programgát színház, mozi, csoportos kirándulások, rendezvények megtartását az éves, havi foglakoztatási tervek tartalmazzák.

3. Az otthon az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe vevőktől.

4. A lakók hajvágását, borotválását az intézet biztosítja fodrász vállalkozó által. Női fizura elkészítése térítésköteles. A körömvágást, hajápolást a nővérek biztosítják.

XX. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok

1. Otthonunkban lehetőséget biztosítunk a különféle vallási felekezetek képviselői , papjai, lelkészei számára a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra.

2. Intézményünk lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez (pl. gyónás, szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést személyzetünk elősegíti.

3. A közösségi vallásgyakorlás színhelye az intézmény ebédlője.

XXI. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

1. Az intézményi jogviszony megszűnik:

 • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 • lakó halálával.

2. Az otthon lakójának, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján az intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszűnteti a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a „Megállapodás”- ban foglaltak szerint.

3. Az intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszűnteti, ha a lakó:

 • másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
 • a házirendet súlyosan megsérti,
 • intézményi elhelyezése nem indokolt.
 • saját maga kéri a megszűntetését

4. Az intézmény igazgatója az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a lakó, illetve törvényes képviselője nemért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnökéhez fordulhat.

5. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az otthon igazgatója értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét

 • a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
 • az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
 • az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

XXII. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó néhány szabály

1. Az otthonban történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb juttatást nem kérünk.

2. Az ellátásért – amely otthonunk minden lakóját egységesen, egyformán megillet – az intézmény nem kér és nem kaphat egyéb anyagi támogatást. Az adománykénti felajánlás az a forma, amely lehetőséget biztosít az intézmény támogatására.. Ez kizárólag a lakó, vagy hozzátartozója, illetőleg törvényes képviselője, vagy más személy kezdeményezésére önkéntes alapon történhet.

3. Az intézmény részére történő önkéntes adományokért nem illet meg senkit különleges bánásmód.

4. Az otthon alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.

5. Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az idősek otthona lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek átadni nem szabad.

6. Az intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.

7. Az alkalmazottaknak lakóinktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad. A dolgozónak és hozzátartozójának a lakóval tartási és örökösödési szerződést kötni szigorúan tilos az ellátás és az azt követő 1 éven belül.

8. Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az intézményi vagyont.